e-emporio  
Αρχική Σελίδα    Κατάλογος    Ο Λογαριασμός μου    Στο καλάθι      
  
   

Επιδοτήσεις - Προγράμματα επιδοτήσεων

Παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε, για τους όρους και τις προϋποθέσεις για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Η εταιρεία e-emporio σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα και την υποβολή της, συνοδευόμενη πάντα από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Η εταιρεία e-emporio αναλαμβάνει την υλοποίηση σε επιλέξιμες δαπάνες, όπως κατασκευή ιστοσελίδας, προγράμματα οικονομικής διαχείρισης και την προμήθεια υπολογιστών - hardware.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε πώς μπορείτε να κάνετε την επιχείρησή σας περισσότερο ανταγωνιστική με το επιδοτούμενο πρόγραμμα που σας αφορά.


 

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η επιδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Υφιστάμενων, Νέων και Υπό Ίδρυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους:
•    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
•    ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
•    ΕΜΠΟΡΙΟ
•    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ


1.     Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
2.     Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
3.     Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια,    
         γυψοσανίδες κτλ)
4.      Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)
5.      Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ)
6.      Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.)
7.      Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
8.      Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασίας
9.      Συστήματα ασφαλείας (κάμερες - συναγερμοί κτλ)
10.    Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
11.    Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
12.    Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
13.    Συστήματα αυτοματοποίησης
14.    Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
15.    Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ)
16.    Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
17.    Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
18.    Αμοιβές συμβούλων για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.    υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2.    νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3.    υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου
Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα πρέπει:
•    Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
•    Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
•    Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζίρος) της τριετίας τους να κυμαίνεται:
o    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30.000€ - 50.000.000€
o    ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000€ - 50.000.000€
•    Να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό
•    Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται ανάλογα με τον κλάδο
•    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30.000€ - 300.000€
•    ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000€ - 100. 000€
Τα ποσοστά επιδότησης εξαρτώνται ανάλογα με τον μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

  Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια, Θεσσαλία, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική 40% 50%
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρος, Δ. Ελλάδας 50% 60%

       
     
Σημαντικές Παρατηρήσεις:
•    Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας.
•    Αν για κάποια δαπάνη απαιτείται από το νόμο η έκδοση οποιασδήποτε μορφής αδείας / έγκρισης κτλ, η άδεια αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθεί πριν ολοκληρωθεί η επένδυση.
•    Υπάρχει δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικτές δραστηριότητες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μία θεματικές ενότητες (πχ. εμπόριο – μεταποίηση, τουρισμός – υπηρεσίες κτλ)
•    Η ιδία συμμετοχή θα κυμανθεί από 0% - 60% του επενδυτικού σχεδίου ανάλογα με το αν η επιχείρηση επιλέξει ή όχι να χρησιμοποιήσει τραπεζικό δάνειο στο επενδυτικό της σχέδιο.
•    Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά δάνειο για την κάλυψη του συνόλου της ιδίας συμμετοχής θα πρέπει τουλάχιστον το 25% του δανείου πρέπει να μην ενέχει την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (επιχορήγηση, εγγύηση δανείου, επιδότηση επιτοκίου).


Κατάσταση προγράμματος: Αναμονή προκήρυξης τέλη Ιανουαρίου 2013


 

 ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ - ΠΕΠ : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με εντατικό ρυθμό ετοιμάζεται το νέο μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΠΕΠ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ύψους 500.000.000 ευρώ που θα αφορά όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ήδη ο βασικός «κορμός» του προγράμματος έχει σχεδιαστεί και σας τον παρουσιάζουμε αποκλειστικά, χωρίς βέβαια να αποκλείονται μικρές τροποποιήσεις που θα προκύψουν με την επίσημη προκήρυξη η οποία αναμένεται τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου 2012.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος τόσο υφιστάμενες επιχείρησης όσο και επιχειρήσεις που θα συσταθούν μελλοντικά.

Αναφορικά με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει:

•    Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
•    Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζίρος) της τελευταίας διετίας (ή έτους αν λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα) να κυμαίνεται από 30.000 (τριάντα χιλιάδες) ευρώ έως και 50.000.000 (50 εκατομμύρια) ευρώ.
•    Να απασχολούν από 0 έως 250 άτομα προσωπικό.
•    Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :
•    Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
•    Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ)
•    Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
•    Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)
•    Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ)
•    Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.)
•    Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
•    Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασία
•    Συστήματα ασφαλείας (κάμερες - συναγερμοί κτλ)
•    Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ)
•    Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
•    Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
•    Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
•    Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
•    Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
•    Συστήματα αυτοματοποίησης
•    Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
•    Αμοιβές Συμβούλων

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΕΤΑ την ημερομηνία υποβολής της μελέτης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση:
•    Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο
o    50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
o    40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
•    Αν. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα
o    60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
o    50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

•    Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 30.000,00€ μέχρι 300.000,00€
•    Για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών επενδυτικά σχέδια από 30.000,00€ μέχρι 80.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
•    Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού : 15 μήνες
•    Για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών : 10 μήνες

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το πρόγραμμα ενδέχεται να «τρέξει» με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της μελέτης. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να συζητήσουμε την δυνατότητα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία του φακέλου της επιχείρησης σας.

Ολοκληρώθηκε 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi Retail» για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου.


Το πρόγραμμα επιχορηγεί έργα από 10.000€ έως 500.000€ με επιδότηση έως 60%. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ανέρχεται στις 100.000.000€.

 

Το πρόγραμμα “Digi Retail” απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που:

1. Δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 47) εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές)
2. H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 €.
3.  H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
4. Έχουν κλείσει μια πλήρη δωδεκάμηνη χρήση


Προϋπολογισμός & Ποσοστά Επιχορήγησης:


Τα ποσοστά επιδότησης αλλάζουν βάση του μεγέθους της επιχείρησης, καθώς επίσης και τα όρια του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων:

 

Επιχείρηση χωρίς εργαζόμενους: Επιδότηση 60%, από 5.000€ έως 20.000€
Πολύ Μικρή: Επιδότηση 60%, από 10.000€ έως 80.000€
Μικρή: Επιδότηση 60%, από 10.000€ έως 150.000€
Μεσαία: Επιδότηση 50%, από 10.000€ έως 300.000€
Μεγάλη: Επιδότηση 40%, από 10.000€ έως 500.000€

Ύψος Επιδότησης:
από 40% έως  60%. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.

Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Digi Retail


Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση «digi-retail» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:

    * Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια)
    * Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια).

Κάθε δικαιούχος πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει και τις δύο Ενέργειες με την καταλληλότερη επιθυμητή σύνθεση, φροντίζοντας ωστόσο καμία από τις δύο να μην υπερβαίνει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.


Eπιλέξιμες Δαπάνες που ενισχύονται στο πρόγραμμα Digi Retail


Οι Κατηγορίες Δαπανών (ΚΔ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:

    * ΚΔ (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» έως 60%
    * ΚΔ (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service» έως 60%
   * ΚΔ (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής» έως 40%


Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την δράση “digi-retail”, ξεκινάει στις 14 Ιανουαρίου 2011 και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2011.

Σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών μας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την κατάθεση της πρότασης.

***
 

Ολοκληρώθηκε Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge)
Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα “digi-lodge” που αφορά στην Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων, που υλοποιείται από την εταιρεία “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ”.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Η δράση αυτή απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000 ξενοδοχειακά καταλύματα και περίπου 20.000 τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

    * Ξενοδοχεία κλασικού τύπου,
    * Ξενοδοχεία τύπου Motel,
    * Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και
    * Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).


Επίσης, τα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να συμμετέχουν στη δράση περιλαμβάνουν όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών ανά κατηγορία κλειδιών, όλα τα παραδοσιακά καταλύματα και όλες τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω Διαδικτύου, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της αύξησης της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και στη δυναμική υιοθέτηση και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις ίδιες τις τουριστικές μονάδες για τον εκσυγχρονισμό τους, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν μέσω της δράσης για:

   1. Την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεων τους καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται,
   2. Την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων τους, και
   3. Την προσέλκυση νέων πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις τους σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λ.π.

Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων καθώς και με την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με συστήματα μηχανογράφησης των τουριστικών μονάδων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο ελάχιστος σε 7.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Το μέγιστο ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες (κατηγορίες αστεριών, κλειδιών κ.λ.π.), με το μέγεθος και τη λειτουργική μορφή της τουριστικής μονάδας καθώς και τις υλοποιούμενες ενέργειες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω τον Οδηγό του Προγράμματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Τα ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα θα μπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις για αξιολόγηση από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ενισχυόμενων έργων στη Δράση digi-lodge θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” και σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών

 

 “Επιχειρώ 2009”

Ολοκληρώθηκε Δράσεις: Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα


Το υπουργείο Ανάπτυξης παρουσίασε την Τετάρτη 4 Μαρτίου το «Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2007 – 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) “ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009”, Δράσεις Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»


Οι δράσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων από νέους 18 μέχρι 39 χρονών και από νέες γυναίκες ηλικίας μέχρι 55 ετών, σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων και επιχειρηματικότητας γυναικών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2013, θα ανέλθουν συνολικά στα 250 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο παρουσίασε τον πρώτο κύκλο των προγραμμάτων και θα ακολουθήσουν και άλλοι μέσα στο 2009.

Ο πρώτος κύκλος των προγραμμάτων έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 αποτελούν δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα είναι ιδιωτική δαπάνη με βάση τις προβλέψεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Σε σχέση με τον αντίστοιχο πρώτο κύκλο του Γ’ ΚΠΣ, για τα ίδια θέματα, τα σημερινά προγράμματα είναι αυξημένα κατά 30%.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις θα έχουν προϋπολογισμούς που θα ξεκινάνε από 30 χιλιάδες ευρώ και θα φτάνουν μέχρι και τα 200 χιλιάδες ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι 50%. Για κάποιες περιοχές της χώρας με βάση και τις προβλέψεις του Συντάγματός μας για τα μικρά νησιά, η χρηματοδότηση θα είναι στο 60%.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής:

 • Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις,
 • κτιριακά - διαμόρφωση χώρων,
 • τεχνογνωσία,
 • προβολή και προώθηση.

Τα κριτήρια επιλογής αξιολόγησης των προτάσεων διακρίνονται σε τέσσεριςομάδες ως εξής:

 • Πρώτον, τη μορφή επιχειρηματικού σχεδίου, θέσεις εργασίας, ύπαρξη συγκεκριμένης έδρας, προβλεπόμενη κερδοφορία.
 • Δεύτερη ομάδα κριτηρίων, οι ικανότητες του επιχειρηματία, σπουδές, εμπειρία κλπ.
 • Τρίτη ομάδα κριτηρίων, προϊόν και διαδικασία, δηλαδή καινοτομία, κλάδος, αν ο κλάδος θεωρείται ότι αυτή την ώρα έχει προοπτικές, εξοικονόμηση ενέργειας, συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τέταρτη ομάδα κριτηρίων είναι η αγορά δραστηριοποίησης, δηλαδή ουπάρχον βαθμός ανταγωνισμού, προοπτικές εξαγωγών κλπ. Αποκλείονται παρά πολύ συγκεκριμένοι κλάδοι όπως κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, φαστφουντάδικα κλπ.

Η αξιολόγηση και έγκριση της πρότασης θα γίνεται μέσα σε 50 μέρες. Το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες πιστοποίησης, 30 μέρες και για την πληρωμή των επιχειρήσεων που είναι 7 μέρες.

ΟΙ δράσεις προβλέπουν προχρηματοδότηση της επένδυσης, ενώ εγγυάται την μη καθυστέρηση πληρωμών μέσα απ’ τη δημιουργία αλληλόχρεου τραπεζικού λογαριασμού. Οι δράσεις έχουν ειδικές προβλέψεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και για την προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


  Ολοκληρώθηκε ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ "ΕΣΠΑ"

Μάιο 2009 ανοίγει πρόγραμμα επιδότησης Επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών)

Εντός του Μαϊου 2009 θα προκηρυχτεί πρόγραμμα επιδότησης για τις επιχειρήσεις, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης θα επιδοτηθούν για δαπάνες όπως:
 • Ανέγερση κτιρίων
 • Ανακαίνιση - κτιριακές δαπάνες (ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, δαπάνες περιβάλλοντα χώρου κτλ)
 • Αγορά μηχανημάτων
 • Αγορά λοιπού εξοπλισμού (κλαρκ, ράφια, κλιματισμός, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα πυρόσβεσης/ πυροπροστασίας, συστήματα ασφαλείας, συστήματα εξαερισμού κτλ)
 • Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Αγορά λογισμικού (λογιστικά προγράμματα, ERP, CRM, λοιπά εξειδικευμένα ανά επιχείρηση προγράμματα)
 • Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας (ISO – HACCP κτλ)
 • Δημιουργία site στο internet
 • Διαφημιστικές δαπάνες, δαπάνες προώθησης (καταχωρήσεις σε περιοδικά/εφημερίδες/ιντερνετ, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, κτλ)
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας
 • Η οριστικοποίηση των προαναφερθέντων πληροφοριών θα γίνει με την επίσημη προκήρυξή του προγράμματος.
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να:
 • Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
 • Να έχουν Ετήσιο Κύκλο Εργασιών (τζίρος) μικρότερο  από 10.000.000 ευρώ
 • Να απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα προσωπικό
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.

Το πρόγραμμα θα αφορά σίγουρα Υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ ενδεχομένως να είναι επιλέξιμες και οι Νεοσύστατες Εταιρείες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 • Min προϋπολογισμού 15.000 €.
 • Max προϋπολογισμού 350.000 €
 • Τα ποσοστά της επιχορήγησης θα κυμαίνονται μεταξύ 50% και 60% του συνολικού προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης.
 • Η ιδία συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του συνόλου της επένδυσης
 • Τραπεζικό δάνειο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού  προϋπολογισμού
Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν ενδέχεται να γίνει με σειρά προτεραιότητας
(βάσει ημερομηνίας κατάθεσης φακέλου)
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών

 

Μάρτιο 2009 ανοίγει πρόγραμμα επιδότησης για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους:
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος (ΚΕΥΔ)

Τον Μάρτιο του 2009 θα ανοίξει το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος (ΚΕΥΔ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο προηγούμενος κύκλος του προγράμματος, που έτρεξε το 2006, αφορούσε υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποστηρικτικών των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος.

Το προσεχές διάστημα θα καθοριστεί εάν το πρόγραμμα θα αφορά και πάλι αντίστοιχες επιχειρήσεις ή αν θα προστεθούν ενδεχομένως και οι εμπορικές επιχειρήσεις των κλάδων. Επιπλέον θα προσδιοριστούν τα ποσοστά επιδότησης, αλλά και οι δαπάνες που θα είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες που ήταν επιλέξιμες κατά τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος :
 • Προμήθεια Ειδικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, ο οποίος αφορά χώρους παραγωγικούς και αποθηκευτικούς στην Ελλάδα
 • Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου καθώς και Δημιουργία Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας στις Επιχειρήσεις
 • Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφορικής (H/W και S/W) και των Απαιτούμενων Περιφερειακών
 • Προμήθεια Λογισμικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου
 • Προμήθεια Αυτόματων συστημάτων κοπής (CAM) και Αυτόματων Συστημάτων Σχεδιαστικού Εξοπλισμού και Λογισμικού (CAD), Βοηθητικά Εργαλεία (μη αναλώσιμα) για την Κατασκευή των Νέων Συλλογών
 • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων
 • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς, εγκατάστασης (υλικά και εργασία), λειτουργίας εξοπλισμού και λογισμικού
 • Συνεργασία των Επιχειρήσεων με Φορείς Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων του Εξωτερικού ή Εσωτερικού, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασμό υφιστάμενων προϊόντων ή για τον Σχεδιασμό των Νέων Συλλογών προϊόντων που θα συμπληρώνουν την υφιστάμενη σειρά (Collection). Στόχος είναι η επέκταση της σειράς (γκάμας) των προϊόντων των επιχειρήσεων με νέα συμπληρωματικά προϊόντα.
 • Εισαγωγή και Εφαρμογή Νέων ή Διαφορετικών Μεθόδων στη Διαδικασία του Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Προϊόντων
 • Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για την Υιοθέτηση Μεθόδων και Διαδικασιών Βελτίωσης της Ποιότητας των Προϊόντων ή / και Ελέγχου Αυτών.
 • Συμμετοχή Επιχειρήσεων, για πρώτη φορά, σε Εκθέσεις του Εξωτερικού ή του Εσωτερικού
 • Συνεργασία Επιχειρήσεων με Εμπειρογνώμονες, Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για τον Σχεδιασμό Εκστρατείας Προβολής/ Προώθησης των Προϊόντων της Επιχείρησης.
 • Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εμπειρογνώμονες Συμβούλους, Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, για τη Δημιουργία και Υιοθέτηση Τεχνικών Προτύπων και Προδιαγραφών των Προϊόντων και των Παραγωγικών Διαδικασιών. Απαιτείται σχετική σύμβαση.
 • Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από Εμπειρογνώμονες Συμβούλους, Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. ISO 9000) και Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (π.χ. ISO 14000, ΕΜΑS)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων Σύμφωνα με Οδηγίες της Ε.Ε. και Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πρότυπα
 • Η οριστικοποίηση των προαναφερθέντων πληροφοριών θα γίνει με την επίσημη προκήρυξή του προγράμματος.
"Αναπτυξιακός Νόμος" και Επιδοτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι καταθέσεις μελετών στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου και πλήθος επιχειρήσεων συνεχίζουν να επωφελούνται από τα αναπτυξιακά κίνητρα που παρέχονται.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος παρέχει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια να προβούν σε αγορές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) παγίων με επιδοτήσεις που φτάνουν μέχρι και στο 60% της συνολικής αξίας. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης με ανάλογα ποσοστά, του κόστους των νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στα πλαίσια ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή επέκτασης / εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής επιχειρήσεων που έχουν πρόσφατα προβεί στην πραγματοποίηση επενδύσεων χωρίς την χρήση επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Το ακριβές ποσοστό επιδότησης / επιχορήγησης ποικίλει αναλόγως του είδους της επένδυσης, της περιοχής στην οποία πραγματοποιείται και του μεγέθους της επιχείρησης. Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά επιδότησης απολαμβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και στους λιγότερο αναπτυγμένους νομούς τους χώρας, ενώ πιο περιορισμένες είναι οι επιδοτήσεις που αφορούν τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Η δυνατότητα ένταξης μιας επένδυσης, αντίθετα με τα περισσότερα αναπτυξιακά προγράμματα, δεν καθορίζεται από την υφιστάμενη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, αλλά αποκλειστικά από τον τύπο της επένδυσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια αφορούν κάθε τομέα της οικονομίας, πλην της εμπορίας, όπως παραγωγικές μονάδες (μεταποίηση), τουριστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες (επιδοτούμενες) δαπάνες μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου στις περισσότερες περιπτώσεις καλύπτουν κάθε πιθανή επενδυτική ανάγκη των υπαγόμενων επιχειρήσεων, με μοναδική ουσιαστική εξαίρεση τα φορτηγά και λοιπά οχήματα διακίνησης εμπορευμάτων εκτός των χώρων της επιχείρησης. Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την αγορά οικοπέδων, την ανέγερση κτιρίων, την αγορά παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού, λογισμικού κτλ.

Όσον αφορά στο μέλλον του Αναπτυξιακού Νόμου, και παρά τις διάφορες και συγκεχυμένες φημολογίες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει ενεργός τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2009, αλλά με ολοένα και αυστηρότερες προϋποθέσεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υπαχθούν. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης των επιδοτήσεων υπόσχονται επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδύσεων και εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, προκειμένου τα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου να γίνουν ακόμα πιο δελεαστικά και αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
· Προγραμμα επιδότησης e-srevices
· Αποτελέσματα e-services